Septik alebo žumpa – aký je v tom rozdiel?

Mnoho ľudí nepozná rozdiel medzi pojmami septik a žumpa. Dôvod môže byť najmä ten, že obe sú definované ako zariadenia, do ktorých sa privádzajú odpadové vody a budujú sa tam, kde splaškové odpadové vody alebo odpadové vody nie je možné odvádzať do verejnej kanalizácie či tam, kde sa tieto odpadové vody nemôžu čistiť v samostatnej malej čističke odpadových vôd. A práve to, že obe zariadenia sú definované pod týmto pojmom, je dôvod, že majú mnohí trochu chaos v tom, na čo sa používajú a či to náhodou nie je jedno a to isté zariadenie, ktoré má dva názvy.

Pravdou je, že nie, septik a žumpa nie sú jedno a to isté zariadenie. Ich podobnosť sa končí opisom, ktorý sme vám pred chvíľkou povedali. Dôležitý je tu zákon o odpadových vodách, kde sa dozviete, že septik sa považuje za vodnú stavbu a jej povolenie a prevádzkovanie sa týmto zákonom musí riadiť. To znamená, že na výstavbu septika potrebujete okrem stavebného povolenia aj povolenie na nakladanie s vodami. To znamená na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Ak máte záujem o takéto povolenie, vydáva ho orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia.

Naopak, žumpa nie je vodnou stavbou. Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku spolu s povolením stavby budovy alebo rodinného domu, z ktorej odpadové vody bude zachytávať.

Aj napriek tomu, že obe zariadenia znejú podobne, líšia sa od seba viacerými maličkosťami.

Čo je žumpa?

Poďme si teda povedať, čo by ste mali chápať pod pojmom žumpa. Žumpa je zariadenie, ktorým sa zachytávajú odpadové vody a osobitné vody bez toho, aby sa ďalej vypúšťali do povrchových či podzemných vôd. Inak povedané, žumpa je bezodtoková nádrž, ktorej obsah sa nedostane už nikam inam a jediná možnosť, ako sa ho zbaviť, je vyvážať ho v pravidelných intervaloch špeciálnym, fekálnym vozidlom na likvidáciu do zariadení, ktoré sú určené presne na to. Nimi sú čističky odpadových vôd. Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona, ktorým sa prevádzkovateľ žumpy musí riadiť.

Žumpa

Žumpa

Pri žumpe by ste si mali vybrať na pozemku aj správne miesto, kde ju umiestnite. Mal by k nej byť umožnený prístup pre fekálny automobil a aby boli dodržané minimálne normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

Náležitosti žumpy

  • Spravidla má žumpa obdĺžnikový tvar, no nemusí to tak byť vž Občas sa vyskytne aj kruhový pôdorys
  • Musí byť nepriepustná a vodotesná
  • Nesmie zachytávať dažďové vody
  • Jej strop musí byť nepriedušný a umiestnený vo výške minimálne 0,3 metra nad maximálnou hladinou
  • Priestor musí byť odvetrávaný pripojenou vnútornou kanalizáciou alebo samostatným vetracím potrubím

Ak sa pýtate na ekologickosť žumpy, tá je dosť diskutabilná. Toto zariadenie sa najčastejšie používa pri domoch a budovách s menším počtom obyvateľov, nakoľko sa to odrazí v jej objeme a potrebe častého vyvážania.

Čo je septik?

Druhým zariadením je septik. Septik je zariadenie, ktoré slúži k čisteniu odpadových vôd, z ktorého sú následne vypúšťané do povrchových či podzemných vôd. Inak povedané, septik je prietoková zakrytá nádrž, ktorá je umiestnená v zemi a slúži k odsedimentovaniu splaškov. Jej priestor je predelený prepážkami na dve alebo tri komory, kde sa zhromažďuje kal. V týchto komorách sa kal pomaly a postupne usádza.

Septik

Septik

Náležitosti septiku

  • Strop musí byť vždy prikrytý pevným vekom
  • Vnútorný priestor musí byť odvetrávaný pripojenou kanalizáciou alebo samostatným vetracím potrubím rovnako ako aj pri žumpe
  • Do každej komory musí byť umožnený prístup pre vyberanie usadeného kalu

Pravdupovediac, prevádzka septika je omnoho jednoduchšia ako prevádzka žumpy. Septik je stavebne a prevádzkovo nenáročný čistiaci objekt. Výhodou takisto je, že nepotrebuje pripojenie elektrickej energie, no v realite je možnosť využiť toto zariadenie len pre malé rekreačné objekty s nízkym látkovým zaťažením. Pri trvale obývaných objektoch môže dôjsť k úniku hrubých nečistôt do zemného filtra, ktorý potom rýchlo stráca prietokovosť a takisto aj účinnosť. Keďže čistenie filtra nie je obvykle reálne, je potrebné aby ste ho často kompletne vymieňali. Pri cene nákladov na septik a zemný filter sa dostanete na hranicu lacnejšej domovej čističky odpadových vôd, ktorá je omnoho účinnejšia.

Stavbu septiku už mnohé orgány nedovoľujú, pretože nespĺňa požiadavky kladené na vyčistenú vodu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *