Čakacie lehoty na vklad sa skracujú

Už od začiatku minulého roka sa zákonom číslo 255/2001 Z. z. zmenil a doplnil zákon NR SR číslo 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR číslo 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavnou zmenou, ktorú priniesla táto novela bolo zriadenie katastrálnych úradov a správ katastra v územných obvodoch krajov a okresov SR, ako orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy na úseku katastra.

Bližšie na túto tému, ale aj o zavedení registra katastra na internet hovoríme s Ing. Alojzom Gavliakom, zástupcom riaditeľa kancelárie predsedu a vedúcim kontrolórom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR ktorý je aj členom záhradkárskeho klubu.

Áno. Katastrálne úrady, ktoré vykonávajú štátnu správu na úseku katastra v územných obvodoch krajov SR, sú od roku 2002 štátnymi rozpočtovými organizáciami, zapojenými finančnými vzťahmi na rozpočtovú kapitolu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Správy katastra, vykonávajúce štátnu správu na úseku katastra v územných obvodoch okresov SR sú organizačnými útvarmi katastrálnych úradov, ktoré zabezpečujú mzdové prostriedky a vecné potreby aj pre ich činnosť. V administratívnoprávnych veciach však správy katastra konajú a rozhodujú samostatne.

Pripomeňme si aj ďalšie zmeny a doplnenia vyplývajúce zo spomínanej novely.

Treba uviesť napríklad doplnenie paragrafu 28 katastrálneho zákona, týkajúceho sa zápisu práv do katastra vkladom; odsekom 5, ktorý ustanovuje, že právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru podľa zákona NR SR číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, vznikajú ku dňu doručenia návrhu na vklad. Doplnenie tohto ustanovenia si vyžiadala zložitá situácia pri vybavovaní vkladov práv do katastra, najmä dlhodobé nedodržiavanie zákonom stanovených lehôt bývalými katastrálnymi odbormi okresných úradov v posledných rokoch. Za veľmi významné sa považuje tiež doplnenie katastrálneho zákona paragrafom 36a, podľa ktorého správa katastra posudzuje, či verejná listina predložená na zápis práva do katastra záznamom vydaná podľa Notárskeho poriadku obsahuje ním predpísané náležitosti, ako vyjadrenie osôb podľa posledného zápisu v katastri, vyjadrenie obce a vyjadrenie právnickej osoby príslušnej na správu alebo nakladanie s nehnuteľnosťou, ďalej označenie dôkazov predložených notárovi, ako aj deň nadobudnutia práva k nehnuteľnosti vydržaním.

V prechodných a záverečných ustanoveniach upravila posledná novela katastrálneho zákona prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov bývalých katastrálnych odborov krajských a okresných úradov, ako aj prechod práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov k hnuteľným a nehnuteľným veciam, ktoré slúžili bývalým katastrálnym odborom krajských a okresných úradov na zabezpečovanie činností na úseku katastra. Z krajských úradov mal v súlade s týmito ustanoveniami prejsť na 8 novozriaďovaných katastrálnych úradov, podľa prepočtov a návrhu ÚGKK SR, okrem odborných pracovníkov na úseku katastra, aj nevyhnutný ekonomický a iný správny aparát s 96 zamestnancami. Ich počet bol však znížený na 88. V dôsledku toho nie je dodnes v katastrálnych úradoch primerane personálne zabezpečené ani vykonávanie niektorých činností, ktoré im priamo ukladajú osobitné zákony. Novela obsahuje aj mnohé ďalšie zdokonalenia ustanovení katastrálneho zákona, ktoré vyplynuli z jeho viacročného uplatňovania v praxi.

Občania sa stále sťažujú na neúmerne dlhé čakacie lehoty pri vybavovaní vkladov do katastra. Budete riešiť aj túto otázku?

Problém nedodržiavania zákonom stanovených lehôt pri vybavovaní vkladov práv do katastra si katastrálne úrady a správy katastra priniesli do rezortu ÚGKK SR z bývalých katastrálnych odborov krajských a okresných úradov. Na jeho riešenie sa ešte v roku 2001 vypracovala „Analýza a návrh systémových opatrení na zlepšenie činnosti katastra“, ktorú vláda SR schválila svojím uznesením začiatkom marca 2002. Na zabezpečenie opatrení na odstránenie sklzov pri vybavovaní vkladov práv do katastra vyčlenila vláda SR zo svojej rezervy na rok 2002 čiastku 19,1 mil. korún, ktoré ÚGKK SR rozpísal na katastrálne úrady.

Podľa akého kľúča sa tieto prostriedky rozdelili?

Diferencovane, podľa počtu nevybavených návrhov na vklady práv do katastra k záveru roka 2001. V osobitnom usmernení ÚGKK SR tiež ustanovil postup katastrálnych úradov a správ katastra pri odstraňovaní nahromadených sklzov s tým, že rozpísané finančné prostriedky sa použijú najmä na úhradu práce zamestnancov správ katastra v nadčase a na úhrady výdavkov spojených so zaslaním oznámení o vykonaní zápisov práv do katastra vkladom dotknutým osobám. Odstraňovanie sklzov sa rozdelilo na dve etapy. V prvej, s rozhodujúcim počtom správ katastra, sa uložilo odstrániť sklzy do 6 mesiacov od vykonania rozpisu finančných prostriedkov, čiže do 30.septembra 2002. V druhej etape, s menším počtom najviac zaostávajúcich správ katastra (Bratislava I až IV, Trenčín, Dolný Kubín a Prešov) sa uložilo odstrániť sklzy do 12 mesiacov od vykonania rozpisu finančných prostriedkov, čiže do 31. marca 2003. Po dokončení prvej etapy realizácie opatrení sa zákonom stanovené lehoty pri vybavovaní vkladov práv do katastra dodržiavali vo viac než troch štvrtinách zo 79 správ katastra. V súčasnosti sa realizuje druhá etapa odstraňovania sklzov vo zvyšných, najviac zaostávajúcich správach katastra.

Sprevádzajú realizáciu spomínaných opatrení aj nejaké problémy?

Áno. Napríklad v roku 2002 bol zaznamenaný podstatný a nepredpokladaný nárast počtu podaných návrhov na vklad práva do katastra, ktorý predstavuje v porovnaní s rokom 2001 zvýšenie priemerne o 12 %, pričom sa zvyšujú aj počty podávaných nekvalitných návrhov.

Treba zdôrazniť, že tieto opatrenia majú len krátkodobý charakter a nepostihujú príčinu, ale len následok súčasnej zložitej situácie pri spravovaní katastra. Príčinou je hlavne slabé personálne, kvalifikačné a materiálno-technické zabezpečenie činnosti katastra, ktoré si vyžaduje realizovať dlhodobé systémové opatrenia; tie však budú finančne dosť náročné. Podľa našej personálnej analýzy potreby počtu zamestnancov na správach katastra, ktorá vychádza z počtu uskutočňovaných katastrálnych konaní a ďalších činností, s prihliadnutím na ich náročnosť, bude na správach katastra chýbať v roku 2003 celkove 194 zamestnancov, z toho len na správach katastra v Bratislavskom kraji 53 osôb. Nemôžeme byť spokojní ani so vzdelanostnou štruktúrou zamestnancov správ katastra, ako aj s ich súčasnou vybavenosťou počítačovou a ďalšou potrebnou kancelárskou technikou.

Povedzme si niečo v stručnosti o registri katastra na internete.

Na realizáciu opatrení na odstránenie sklzov pri vybavovaní vkladov práv do katastra nadväzuje materiál „Opatrenia na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov a zavedenie registra katastra na internet“, schválený uznesením vlády z mája minulého roka. Vláda na realizáciu týchto opatrení vyčlenila čiastku vo výške 26,86 mil. Sk, pričom suma 16,5 mil. Sk sa určila na odstránenie sklzov pri zápise verejných a iných listín do katastra záznamom, taktiež nadčasovou prácou zamestnancov správ katastra a suma 10,36 mil. Sk sa určila na odbremenie správ katastra od časti ich činností zavedením registra katastra na internet. Finančné prostriedky na realizáciu opatrení sa však do rozpočtovej kapitoly ÚGKK SR previedli, a ich diferencovaný rozpis na katastrálne úrady sa vykonal, až v závere roka 2002.

Zo sumy 10,36 mil Sk určenej na zavedenie registra katastra na internet predstavujú 6,4 mil. Sk výdavky na testovanie systému, skvalitnenie prepojenia medzi centrom a správami katastra a na zaistenie bezpečnosti systému na stavbe. Zvyšok 3,96 mil. Sk ročne predstavujú prevádzkové výdavky. V súčasnosti sa zabezpečuje verejné obstarávanie tohto systému, ktoré sa má uskutočniť metódou rokovacieho konania so zverejnením.

Vo všeobecnosti sa od uchádzačov požaduje vytvoriť webovskú aplikáciu na publikovanie informačného systému katastra na internete. Súčasťou verejného obstarávania je aj výber prevádzkovateľa internetových služieb na prevádzkovanie katastrálneho portálu. Základnou požiadavkou na riešenie systému je vytvoriť autorizovaný prístup k údajom evidovaným v súbore popisných informácií katastra na internete, ale aj prístup k zobrazeniu katastrálnej mapy v tých katastrálnych územiach, kde je katastrálna mapa spravovaná vo vektorovom tvare. Tento prístup k údajom sa má spoplatňovať prostredníctvom zákazníckeho účtu používateľa. Katastrálny portál by mal umožňovať jednoduché prehľadávanie popisných informácií katastra a vektorovej katastrálnej mapy cez webový prehliadač, s možnosťou ich vytlačenia. Bezpečnosť systému pred internetovou kriminalitou, či iným zneužitím, by mala byť zaistená najmä šifrovaním. Register katastra na internete sa má uviesť do skúšobnej prevádzky už do konca tohto roku. Predpokladá sa, že jeho používateľmi budú najmä právnické osoby, ako súdy, daňové úrady a polícia, ale aj fyzické osoby, napríklad notári, súdni exekútori, komerční právnici a ďalší.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *